Głównej zawartości

Komunikat alertu

Zgodnie z Uchwałą nr XL/473/2014 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 czerwca 2014 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat i częściowych zwolnień z opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim „Leśna Polana" w Stargardzie Szczecińskim, opublikowaną dnia 22 lipca 2014 roku w Dzienniku Urzędowym Wojewody Zachodniopomorskiego, poz. 3053.

2.1 Ustala się miesięczną opłatę za pobyt (kiecka w Żłobku w wysokości 22 % minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu 31 grudnia poprzedniego roku.
2. Ustala się maksymalną miesięczną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką Żłobka do kwoty stanowiącej 10 % minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu 31 grudnia poprzedniego roku.
3.Ustala się opłatę za wydłużony pobyt dziecka w Żłobku w wysokości 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki - określoną w art. 12 ust. 3 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3.
3.1 W przypadku rodziców pobierających zasiłek rodzinny, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 28 stycznia 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, opłatę określoną w § 2 ust. 1 obniża się o 35 % kwoty ustalonej w § 2 ust. 1.
2.    W przypadku gdy do żłobka uczęszcza dwoje lub więcej dzieci z jednej rodziny, na pisemny wniosek rodziców skierowany do Dyrektora Żłobka, opłatę określoną w § 2 ust. 1 obniża się o 50 % za drugie i każde następne dziecko.
3.    W przypadku rodzin posiadających Stargardzką Kartę Dużej Rodziny opłatę określoną w § 2 ust. 1 obniża się o 50 % na każde dziecko uczęszczające do Żłobka.
4.    Ulg, o których mowa w ust. 1- 3 nie łączy się.

Zgodnie z § 11 ust. 4 Statutu Żłobka Miejskiego „Leśna Polana" w Stargardzie Szczecińskim, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXIIU259/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 listopada 2012 roku.:

Opłatę za Żłobek należy wnosić do  15 dnia bieżącego miesiąca w kasie żłobka, w budynku na osiedlu Zachód 4 - według harmonogramu pracy kasy lub przelewem na rachunek bankowy nr 68 1240 3901 1111 0010 3713 9600, przy, czym za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Żłobka.

W przypadku, gdy ten dzień jest ustawowo wolnym od pracy, za ostatni dzień terminu płatności uważa się najbliższy dzień powszedni.
Za każdy dzień opóźnienia zapłaty będą naliczone odsetki ustawowe. 

W przypadku przerwy w pracy Żłobka, albo usprawiedliwionej nieobecności dziecka w Żłobku z powodu choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim lub pobytu w szpitalu lub sanatorium, miesięczna opłata stała ulega zmniejszeniu za każdy roboczy dzień nieobecności dziecka w Żłobku o kwotę stanowiącą wynik podzielenia miesięcznej opłaty stałej przez liczbę dni roboczych w danym miesiącu.

- Zwolnienie lekarskie na dziecko (L4) lub zaświadczenie od lekarza potwierdzającego chorobę dziecka należy dostarczyć w danym miesiącu rozliczeniowym (kalendarzowym). - Niedostarczenie zwolnienia lub zaświadczenia w powyższym terminie (w danym miesiącu, którego dotyczy zwolnienie), skutkuje utratą możliwości zmniejszenia opłaty stałej za okres nieobecności dziecka spowodowanej chorobą.
- Odliczenia opłaty stałej z tytułu choroby dziecka dokonuje się w miesiącu następnym.

OPŁATA STAŁA OD 1 STYCZNIA 2020 ROKU DO 31 GRUDNIA 2020 ROKU WYNOSI:
1)    495,00 - dla Rodziców nie pobierających zasiłku rodzinnego,
2)    321,75 - dla Rodziców pobierających zasiłek rodzinny,
3)    247,50 - dla Dzieci posiadających Stargardzką Kartę Dużej Rodziny oraz za drugie i każde następne dziecko uczęszczające do Żłobka na pisemny wniosek Rodziców.

Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala Komisja powołana przez Dyrektora Żłobka. Stawka żywieniowa w 2019 roku wynosi 4,60 zł. dla dzieci powyżej 1-go roku życia oraz 6,50 zł., dla dzieci do ukończenia 1-go roku życia.

Za każdy dzień nieobecności dziecka w Żłobku, niezależnie od przyczyny, miesięczna opłata za wyżywienie ulega zmniejszeniu o wysokość dziennej stawki żywieniowej.