Głównej zawartości

Komunikat alertu

Zgodnie z Uchwałą nr XL/473/2014 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 czerwca 2014 roku zmieniającą uchwałę VI/83/2011 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i częściowych zwolnień z opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim „Leśna Polana" w Stargardzie Szczecińskim, opublikowaną dnia 22 lipca 2014 roku w Dzienniku Urzędowym Wojewody Zachodniopomorskiego, poz. 3053.

 

2.1 Ustala się miesięczną opłatę za pobyt dziecka w Żłobku w wysokości 22 % minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu 31 grudnia poprzedniego roku.

2. Ustala się maksymalną miesięczną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką Żłobka do kwoty stanowiącej 10 % minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu 31 grudnia poprzedniego roku.

3.Ustala się opłatę za wydłużony pobyt dziecka w Żłobku w wysokości 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki - określoną w art. 12 ust. 3 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3.

3.1 W przypadku rodziców pobierających zasiłek rodzinny, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 28 stycznia 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, opłatę określoną w § 2 ust. 1 obniża się o 35 % kwoty ustalonej w § 2 ust. 1.

2. W przypadku gdy do żłobka uczęszcza dwoje lub więcej dzieci z jednej rodziny, na pisemny wniosek rodziców skierowany do Dyrektora Żłobka, opłatę określoną w § 2 ust. 1 obniża się o 50 % za drugie i każde następne dziecko.

3. W przypadku rodzin posiadających Stargardzką Kartę Dużej Rodziny opłatę określoną w § 2 ust. 1 obniża się o 50 % na każde dziecko uczęszczające do Żłobka.

4. Ulg, o których mowa w ust. 1 - 3 nie łączy się.

 

Opłatę za Żłobek należy wnosić do 15 dnia bieżącego miesiąca przelewem na rachunek bankowy nr 68 1240 3901 1111 0010 3713 9600, przy czym za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Żłobka lub w kasie żłobka, w budynku na osiedlu Zachód A4 - według harmonogramu pracy kasy. Dokonując płatności przelewem, w jego tytule należy podać: imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, którego opłata dotyczy.

 

W przypadku, gdy ten dzień jest ustawowo wolnym od pracy, za ostatni dzień terminu płatności uważa się najbliższy dzień powszedni.

Za każdy dzień opóźnienia zapłaty będą naliczone odsetki ustawowe.

 

OPŁATA STAŁA OD 1 STYCZNIA 2021 ROKU DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU WYNOSI:

  • 572,00 - dla Rodziców nie pobierających zasiłku rodzinnego,
  • 371,80 - dla Rodziców pobierających zasiłek rodzinny,
  • 286,00 - dla Dzieci posiadających Stargardzką Kartę Dużej Rodziny oraz za drugie i każde następne dziecko uczęszczające do Żłobka na pisemny wniosek Rodziców.

 

Zgodnie ze statutem Żłobka Miejskiego „Leśna Polana” w Stargardzie nadanego uchwałą nr XV/184/2020 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego „Leśna Polana” w Stargardzie:

Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala co miesiąc Komisja powołana przez Dyrektora Żłobka. Obecnie stawka żywieniowa wynosi 5,00 zł. dla dzieci powyżej 1-go roku życia (kuchni ogólna oraz eliminacja selera), 4,70 zł (eliminacja jaja, pomidora i soi) 7,20 zł kuchnia  eliminacyjna (produkty pochodzenia roślinnego zakupione przez żłobek) oraz 6,50 zł. dla dzieci do ukończenia 1-go roku życia oraz 4,20 zł (rodzic dostarcza mieszankę mlekozastępczą)

Za każdy dzień nieobecności dziecka w Żłobku miesięczna opłata za wyżywienie oraz opłata stała ulega zmniejszeniu o wysokość dziennej stawki żywieniowej oraz o kwotę stanowiącą wynik podzielenia miesięcznej opłaty stałej przez liczbę dni roboczych w danym miesiącu.