Głównej zawartości

Komunikat alertu

 

Szanowni Państwo!

Zgodnie z § 8 Regulaminu Rekrutacji do Żłobka Miejskiego „Leśna Polana” w Stargardzie na rok żłobkowy 2020/2021 pragnę poinformować, że zmianie ulega Załącznik Nr 1 do ww. regulaminu, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 11/2020 Dyrektora Żłobka Miejskiego „Leśna Polana” w Stargardzie z dnia 7 kwietnia 2020 r.

 

Harmonogram rekrutacji dzieci do Żłobka Miejskiego „Leśna Polana” w Stargardzie

na rok żłobkowy 2020/2021.

 

Od 19 maja

do 4 czerwca 2020 r.

Weryfikacja „Kart zgłoszenia dziecka do Żłobka” oraz „Kart  kontynuacji zgłoszenia dziecka do Żłobka” przez Komisję Kwalifikacyjną powołaną zarządzeniem przez Dyrektora.

Do 5 czerwca 2020

Zatwierdzenie przez dyrektora listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych przez Komisję Kwalifikacyjną.

08 – 19 czerwca 2020 r.

1. WYWIESZENIE LIST DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO ŻŁOBKA

 - W SIEDZIBIE ŻŁOBKA NA OS. ZACHÓD A4 (GABLOTA W KORYTARZYKU):

1). Listy dzieci zakwalifikowanych na nowy rok żłobkowy 2020/2021;

2). Listy dzieci zakwalifikowanych oczekujących na miejsce w Żłobku.

 

2. POTWIERDZENIE PRZEZ RODZICA WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO ŻŁOBKA (warunek konieczny do przyjęcia dziecka na rok żłobkowy 2020/2021).

Po zakwalifikowaniu dziecka do Żłobka rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do Żłobka w sekretariacie na os. Zachód A4.

W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie rodzice/opiekunowie prawni zrezygnują z przydzielonego miejsca lub nie potwierdzą woli uczęszczania dziecka do Żłobka, wówczas zwolnione miejsce przydzielone jest kolejnemu dziecku z listy oczekujących.

Do 30 czerwca 2020 r.

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci przyjętych do żłobka na rok żłobkowy 2020/2021 zobowiązani są dostarczyć wypełnione i podpisane przez nich następujące dokumenty:

1)    Kartę Informacyjną o dziecku;

2)    Zgodę;

3)    Oświadczenie o zapoznaniu się ze Statutem, Regulaminem Organizacyjnym Żłobka i Procedurami Bezpieczeństwa w Żłobku;

4)    Oświadczenie o obowiązku ubezpieczenia dziecka od NNW.

Oraz dokumenty (w formie stosownych zaświadczeń lub dokumentów do wglądu), wynikających z kryteriów, określonych w złożonej Karcie zgłoszenia dziecka do Żłobka na rok żłobkowy 2020/2021.

27 i 28 sierpnia 2020 r.

Zebrania informacyjne dla rodziców dzieci przyjętych do Żłobka na rok żłobkowy 2020/2021 – OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

27 sierpnia o godz. 16 30 w budynku żłobka przy ul. Krasińskiego 5

28 sierpnia o godz.16 30  w budynku żłobka na oś. Zachód A4

Na spotkanie należy przynieść wypełnione i podpisane:

1)    Umowę;

2)     Oświadczenie odnośnie ubezpieczenia dziecka od NNW na okres od 01.09.2020 do 31.08.2021;

3)    Oświadczenie, że informacje zawarte w złożonej Karcie zgłoszenia dziecka do Żłobka nie uległy zmianie;

4)    Oświadczenie o upoważnieniu osób do odbioru dziecka ze Żłobka;

Natomiast w dniu przyprowadzenia po raz pierwszy dziecka do Żłobka:

1)    Oświadczenie, że dziecko w przeciągu 3 tygodni nie chorowało na choroby zakaźne.

 

Z poważaniem

Renata Rucińska

Dyrektor Żłobka